Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  rung
  họ cảm thấy đất rung lúc bom nổ
  run
  run [vì] sợ
  run vì rét
  Danh từ
  (khẩu ngữ; cách viết khác earthquake)
  động đất

  * Các từ tương tự:
  quake-breech, Quaker, Quaker, quaker-gun, quaker's meeting, quakeress, quakerish, quakerism