Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

quakerish /'kweikəriʃ/  

  • Tính từ
    giống như tín đồ phái Quây-cơ (trong cách ăn mặc, nói chung)