Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    động đất, địa chấn

    * Các từ tương tự:
    seismal, seismic, seismism, seismogram, seismograph, seismographic, seismography, seismological, seismologist