Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] động đất, [thuộc] địa chấn
  seismic research
  nghiên cứu địa chấn
  seismic waves
  sóng địa chấn