Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

quaker-gun /'kweikə'gʌn/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) súng đại bác giả (trên tàu chiến hoặc pháo đài; thường làm bằng gỗ) ((như) Quaker)