Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

quakerism /'kweikərizm/  

  • Danh từ
    chủ nghĩa Quây-cơ