Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

quakeress /'kweikəris/  

  • Danh từ
    nữ tín đồ phái Quây-cơ