Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

quaker's meeting /'kweikəz'mi:tiɳ/  

  • Danh từ
    cuộc họp của phái Quây-cơ (thường ngồi trầm mặc, không nói)
    cuộc họp trầm lặng