Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tín đồ giáo phái Quây-cơ, tín đồ phái Giáo hữu

    * Các từ tương tự:
    Quaker, quaker-gun, quaker's meeting, quakeress, quakerish, quakerism