Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vibration /vai'brei∫n/  

 • Danh từ
  sự lúc lắc, sự rung
  sự chấn động; chấn động
  amplitude of vibration
  biên độ chấn động
  a vibration of opinion
  sự chấn động dư luận
  vibrations
  (khẩu ngữ)(cách viết khác vibes, từ lóng) sự rung cảm
  những rung cảm kỳ lạ

  * Các từ tương tự:
  vibrational