Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vibrational /vai'breiʃənl/  

  • Tính từ
    rung động
    lúc lắc, chấn động
    có dao động, có chấn động, có rung động