Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (y học) sự co cứng, sự co thắt
  những cơn co cứng cơ đau đớn
  cơn (ho, giận…)
  a spasm of cough
  cơn ho

  * Các từ tương tự:
  spasmodic, spasmodical, spasmodically, spasmology, spasmolytic