Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cực điểm
  he went into a paroxysm of rage
  anh ta đã giận đến cực điểm

  * Các từ tương tự:
  paroxysmal, paroxysmally