Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spasmology /spæz'mɔlədʤi/  

  • Danh từ
    (y học) khoa nghiên cứu co thắt