Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spasmodical /spæz'mɔdik/  

 • Tính từ
  (y học) co thắt
  không đều, lúc có lúc không; lác đác
  những cố gắng không đều
  súng bắn lác đác
  đột biến

  * Các từ tương tự:
  spasmodically