Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

spasmodically /spæz'mɒdikli/  

  • Phó từ
    [một cách] không đều đặn;[một cách] lác đác;[theo] từng cơn