Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  không đều đặn; lác đác
  his interest in his school work is rather spasmodic
  sự hứng thú làm bài tập ở trường của anh ta khá là không đều đặn
  spasmodic firing
  súng bắn lác đác
  co cứng, co thắt
  spasmodic asthma
  cơn suyễn co cứng

  * Các từ tương tự:
  spasmodical, spasmodically