Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

paroxysmal /pærək'sizməl/  

  • Tính từ
    cực điểm, kích phát

    * Các từ tương tự:
    paroxysmally