Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

intermittent /,intə'mitənt/  

 • Tính từ
  cách quãng; gián đoạn, từng cơn
  an intermittent fever
  sốt từng cơn cách quãng

  * Các từ tương tự:
  intermittent fever, intermittently