Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

discontinuous /,diskən'tinjʊəs/  

  • Tính từ
    gián đọan, không liên tục

    * Các từ tương tự:
    discontinuous spectrum, discontinuous wave, discontinuously