Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    chống co thắt; trị co thắt
    Danh từ
    thuốc trị co thắt