Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự nổ (nồi hơi…)
  cơn [bột phát], trận
  an outburst of laughter
  trận cười
  an outburst of anger
  cơn giận