Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự run
    Tính từ
    run lẩy bẩy