Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

palpitate /'pælpiteit/  

  • Động từ
    đập nhanh
    tim nó đập nhanh
    đánh trống ngực
    đánh trống ngực vì khiếp sợ