Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (tiền tố)
    lại, lần nữa (x reapper, rearm…)

    * Các từ tương tự:
    re-argue, re-collect, re-count, re-cover, re-create, re-echo, re-elect, re-election, re-embark