Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

re-collect /rekə'lekt/  

 • Động từ
  nhớ lại, hồi tưởng lại
  nhớ lại thời thơ ấ của mình
  trong chừng mực mà tôi còn nhớ
  thu lại, tập hợp lại (những vật để tản mát)
  lấy hết (can đảm)
  to re-collect oneself
  tỉnh trí lại