Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  bầu (ai) lại
  re-elect somebody to the Presidency ([asPresident)
  bầu lại ai làm tổng thống

  * Các từ tương tự:
  re-election