Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

re-election /ri:i'lek∫n/  

  • Danh từ
    sự bầu lại