Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  vang lên, vang
  resounding laughs
  tiếng cười vang
  vang dội
  win a resounding victory
  chiến thắng vang dội

  * Các từ tương tự:
  resoundingly