Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bourgeon /'bə:dʤən/  

  • Danh từ
    (thơ ca) chồi (cây)
    Nội động từ
    (thơ ca) đâm chồi