Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

prosperity /prɒ'sperəti/  

  • Danh từ
    sự thịnh vượng, sự phát đạt, sự phồn vinh
    live in prosperity
    sống trong cảnh phồn vinh giàu có