Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (thrived hoặc throve; thrived)
  phát triển thịnh vượng, phát đạt
  một ngành công nghiệp phát đạt

  * Các từ tương tự:
  thrived, thriven