Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (cách viết khác beeswax) sáp ong
  sáp
  sáp parafin
  ráy tai
  Động từ
  đánh bóng (sàn nhà, đồ gỗ…) bằng sáp
  bôi sáp, vuốt sáp
  giấy sáp, giấy nến
  chỉ vuốt sáp
  Động từ
  tròn dần (trăng)
  (cũ hoặc tu từ) trở nên
  wax merry
  trở nên vui vẻ
  nổi cơn phẫn nộ
  wax and wane
  tròn rồi lại khuyết (mặt trăng); tăng rồi lại giảm

  * Các từ tương tự:
  wax candle, wax doll, wax-chandler, wax-end, wax-light, wax-palm, wax-paper, wax-tree, waxcloth