Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wax-palm /'wæks'pɑ:m/  

  • Danh từ
    (thực vật học) cây cọ sáp