Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

waxcloth /'wæksklɔθ/  

  • Danh từ
    vải nến, linôlêum