Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wax-chandler /'wæks,tʃɑ:ndlə/  

  • Danh từ
    người làm nến
    người bán nến