Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wax candle /'wæks'kændl/  

  • Danh từ
    nến (bằng sáp)