Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

wax-paper /'wæks,peipə/  

  • Danh từ
    giấy nến