Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự nổ
  a bomb explosion
  sự nổ bom
  sự nổ ra, sự bùng lên
  an explosion of rage
  sự nổ cơn thịnh nộ
  sự bùng nổ
  a population explosion
  sự bùng nổ dân số
  the explosion of oil prices
  sự bùng nổ giá dầu

  * Các từ tương tự:
  explosion-proof