Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tiếng gầm; riếng rầm rầm; tiếng om sòm
  the roar of a lion
  tiếng gầm gừ của sư tử
  the roar of traffic
  tiếng rầm rầm của xe cộ qua lại
  những tràng cười phá lên
  Động từ
  gầm; làm rầm rầm; làm om sòm
  hổ gầm trong lồng
  roar with rage
  nổi cơn thịnh nộ om sòm
  nghe lời đùa ấy nó cười phá lên
  một ngọn lửa to và rừng rực, cháy ào ào
  hét lên, thét lên
  roar out an order
  thét lên một mệnh lệnh
  roar oneself hoarse
  hét đến khản tiếng
  roar along (down, past)
  ầm ầm đi men theo (đi xuôi, đi qua)
  xe ô tô ầm ầm đi qua chúng tôi
  roar (shout) somebody down
  la hét ầm ĩ bắt diễn giả phải im miệng

  * Các từ tương tự:
  roarer, roaring