Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  rống (như bò)
  con bò rống lên giận dữ
  gầm lên, hét lên
  nhạc ầm ĩ đến nỗi chúng tôi phải hét với nhau mới nghe được
  Danh từ
  tiếng bò rống; tiếng rống lên (vì đau)
  tiếng gầm, tiếng hét

  * Các từ tương tự:
  bellows