Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tiếng tru (chó sói)
  (tiếng hú) (người)
  let out a howl of laughter
  cười rú lên
  tiếng rít (gió)
  Động từ
  tru lên (chó sói); rú (người); rít lên (gió)
  chó sói đang tru lên trong rừng
  howl with laughter
  rú lên cười
  gió rít qua rặng cây
  khóc gào lên
  cháu bé khóc gào lên suốt đêm
  howl somebody down
  hét lên không cho nói la ó (nói về cử tọa đối với người nói)

  * Các từ tương tự:
  howler, howlet, howling