Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  tiếng kêu (vì đau, tức giận); tiếng ăng ẳng (chó)
  the dog gave a yelp when I trod on its paw
  con chó kêu ăng ẳng khi tôi giẫm lên chân nó
  Động từ
  kêu lên (vì đau, tức giận…); kêu ăng ẳng (chó)