Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (tiếng địa phương) con cú