Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ululation /ju:ljʊ'lei∫n/  

  • Danh từ
    tiếng tru tréo, tiếng la hét
    the ululation of the mourning woman
    tiếng la hét của chị phụ nữ đang than khóc