Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  than khóc, rền rĩ
  than khóc vì những lỗi lầm đã qua thì phỏng có ích gì
  anh ta có thể nghe tiếng gió rền rĩ trong ống khói
  xe cứu thương vừa chạy vừa rú còi
  wail for somebody
  khóc than ai, thương tiếc ai
  chị ta khóc than đứa con đã mất
  Danh từ
  tiếng than khóc, tiếng rền rĩ
  tiếng rú (còi xe)

  * Các từ tương tự:
  wailer, wailful, wailing, wailsome