Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cũ, khẩu ngữ)
    sai lầm lớn