Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bloomer /'blu:mə[r]/  

 • Danh từ
  (Anh, khẩu ngữ)
  lỗi lầm lớn, sai lầm lớn
  he made a tremendous bloomer
  nó đã phạm sai lầm ghê gớm

  * Các từ tương tự:
  bloomers, bloomery