Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ số nhiều
    nơi quặng sắt được chế biến thành sắt có thể dát được; lò nung