Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bloomers /'blu:məz/  

  • Danh từ
    số nhiều
    quần buộc túm ở đầu gối (trước đây phụ nữ mặc để chơi thể thao)
    a pair of bloomers
    một cái quần buộc túm lại ở đầu gối